BBB

Op deze pagina lees je of en hoe de 7 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van BBB.

Terug naar het Stemadvies

1. Het kabinet realiseert een Nationale Strategie Vrouwengezondheid

Over dit onderwerp heeft de BBB geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

2. Het kabinet neemt verantwoordelijkheid voor een pakket maatregelen waarmee iedereen gelijke kansen heeft om werk en zorg te combineren

 • We willen zo snel mogelijk een stelsel voor kinderopvang invoeren, met een beperkte eigen bijdrage. Dat doen we voor iedereen die aantoonbaar een bijdrage levert in loondienst, als ondernemer of als vrijwilliger of mantelzorger.┬á
 • Onderwijs & kinderopvang; kwalitatief goed ├®n goed bereikbaar.┬á
 • Niet alleen betaald werk is belangrijk. We willen dat iedere vorm van arbeid die bijdraagt aan onze samenleving belangrijk is. Daarom willen wij dat de waardering voor de mensen die een actieve bijdrage aan de maatschappij leveren, bijvoorbeeld als mantelzorger, vrijwilliger of opvoeder van kinderen, gelijk is aan de waardering voor de mensen met een betaalde baan.┬á
 • Mantelzorg wordt met liefde gegeven, maar is vaak ook zwaar. BBB wil mantelzorgers ontlasten door tijdelijk vervangende zorg mogelijk te maken, mogelijkheden te bieden voor passende vergoedingen en erkenning. Mantelzorg mag nooit een vervanging zijn voor tekorten in professionele zorg, tenzij families dat zelf graag willen. Dan worden zij ondersteund.

3. Het kabinet verplicht organisaties om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

 • De loonkloof, voor zover die nu nog bestaat en die leidt tot een lager gemiddeld uurloon voor vrouwen die hetzelfde werk verrichten als mannen, dichten we zo snel mogelijk. Een dergelijk verschil in uurloon is overigens ook verboden op grond van de Wet gelijke behandeling.

4. Het kabinet komt tot een aanpak om duurzame financiële onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen

 • Zorgpersoneel verdient marktconforme salarissen.┬á
 • Zorgpersoneel in loondienst moet meer zeggenschap, regie en voorrang krijgen met betrekking tot roosters en werktijden. De vlucht naar ZZP-schap onder zorgpersoneel moet worden voorkomen.┬á┬á
 • Ook een andere manier van belasting heffen, zodat meer werken ook daadwerkelijk loont, is nodig.┬á
 • Het huidige toeslagenstelsel afschaffen en vervangen door een systeem waarbij bijvoorbeeld de eerste 30.000 euro inkomen voor werknemer en werkgever belasting- en premievrij is.┬á
 • Werken moet lonen. Dit vergt een aanpassing van ons belastingstelsel.┬á
 • Fiscale regelingen die niet effici├½nt zijn en/of niet meer werken, worden afgeschaft. Nieuwe fiscale regelingen dienen begrijpelijk en eenvoudig toepasbaar te zijn.┬á
 • Daarbij wordt de hervorming van de arbeidsmarkt integraal en in lijn met het SER-advies voortgezet. Meer flexibiliteit in vaste arbeidscontracten en minder verschillen tussen vast en flexibel/ZZP zijn nodig.

5. Het kabinet zet zich meer in voor de veiligheid van vrouwen

 • BBB wil zich keihard inzetten om geweld of discriminatie tegen wie dan ook en om welke reden dan ook actief tegen te gaan en hard te bestraffen.

6. Het kabinet zorgt voor randvoorwaarden voor een goede seksuele gezondheid

Over dit onderwerp heeft de BBB geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

7. Er komt een kabinetsbrede daadkrachtige aanpak op hoe de overheid weeffouten in het systeem voorkomt

 • BBB vindt het belangrijk dat iedereen een plaats bij de overheid kan innemen en dat daardoor iedereen zich ook herkent in de overheid.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van de BBB.

Terug naar het Stemadvies

Lees meer over de punten

Gezondheidszorg

Werk-zorgverdeling

Arbeidsmarkt

Financiële onafhankelijkheid

Veiligheid

Seksuele gezondheid

Rol overheid